Vad vill du läsa mer om när det gäller bilar? Tipsa oss gärna! 

Kortfattat svar på frågan

Kolväten ger flera negativa hälsoeffekter, de innehåller cancerframkallande ämnen och kan påverka arvsanlag och luftvägar!

Inledning

Utsläpp från fordon innehåller flera ämnen som är farliga för oss människor, bland annat kolväten. I den här artikelns ska vi ska titta närmare på vad kolväten är och hur det hamnar i oss människor? Vi ska även titta på hur kolväten påverkar hälsan? Och om det finns något vi kan göra för att undvika kolväten?

Mer djupgående svar

Avgaser innehåller många ämnen som är farliga för oss människor.

Här listas några av de mest kända:

• Kväveoxider påverkar andningsorgan. För personer med allergisk astma kan kväveoxid ge en förstärkt allergisk reaktion.
• Svaveloxider kan, liksom kväveoxid påverka andningssystemet och enligt Naturvårdsverket ökar sjukhusbesök som beror på hjärtsjukdomar och dödligheten ökar på dagar och platser med höga halter av svaveloxid.
• Koloxid som inandas gör bland annat att blodet inte kan transportera syre normalt, vilket kan leda till syrebrist. Koloxid kan även ge upphov till störningar i nervsystemet.
• Kolväten kan påverka arvsanlagen, orsaka cancer och påverka luftvägar och lungor (se vidare nedan)

Vad är kolväten och hur hamnar det i oss människor?

Enligt Naturvårdsverket är kolväten en stor grupp ämnen som består av kol och väte där flera undergrupper finns.
Avgaser innehåller bland annat kolväten och kväveoxid som tillsammans bildar ett marknära ozon.
Naturligt ozon finns naturligt högt upp i atmosfären och den är livsnödvändig för oss. I atmosfären omvandlar solljuset del av luftens syremolekyler till ozon som skyddar oss från farlig strålning.
Den marknära ozonen är däremot hälsofarlig. Kolväten, som finns i marknära ozon, finns alltså runt oss hela tiden och vi andas in den. Enligt cancerfonden utsätts vi för cancerframkallande ämnen i vår dagliga miljö och det har visat sig fordonstrafiken är en strakt bidragande orsak till att ämnena sprids i luften.
Kolväten kan även spridas med vinden och då transporteras långa sträckor. En del av de kolväten som finns i Sverige har bildats av utsläpp i andra delar av världen. Genom nederbörd sprids ämnena i åkermark och sjöar och hamnar sedan i människan genom det vi äter.

Hur kan kolväten påverka hälsan?

Flera kolväten är direkt hälsofarliga och människans hälsa kan påverkas negativt på flera olika sätt.
Kolväten innehåller cancerframkallande ämnen, främst förekommande är lungcancer och leukemi.
Kolväten kan även kan reagera i kroppens DNA och därmed ge skadliga genförändringar och negativt påverka reproduktionsförmåga samt leda till nervskador.
Hos vissa yrkesgrupper, exempelvis vägarbetare som andas in mer avgaser och därmed utsätts för långtidsexponering, har studier påvisat negativa hälsoeffekter i större omfattning än hos den övriga befolkningen.
Marknära ozon, som vi andas in, är irriterande för luftvägarna och kan leda till överkänslighet och nedsatt lungfunktion. Det ger till exempel extra besvär för människor med astma. Även barn är särskilt utsatta eftersom deras lungor inte är fullt utvecklade.

Kan vi se var kolväten finns?

Man kan inte se kolväten med blotta ögat men i Sverige kontrolleras och mäts halterna av kolväten för att följa upp vart de ozonbildande ämnena i luften finns.
SMHI gör prognoser för två dygn framöver där man kan se förekomsten av marknära ozon på kartor. Normalt sett återfinns de högsta halterna en liten bit utanför städerna, dit de transporteras med vinden. Oftast är halterna av marknära ozon högre under sommarhalvåret.
Kartorna är användbara för känsliga grupper, exempelvis astmatiker som därmed kan undvika ansträngande utomhusvistelser under perioder med hög halt av markbildat ozon.

Kan vi undvika kolväten?

För känsliga personer är SMHI:s kartor välbehövliga men för de flesta av oss är det svårt att undvika att andas in den marknära ozonen. Det ska dock sägas att utsläpp av avgaser har blivit mindre över tid, exempelvis har utveckling av katalysatorer till fordon varit betydande. Det pågår även mycket forskning både om hur man bör utforma framtida fordon för att minska utsläpp och hur man kan sanera den marknära ozon som redan finns. Internationellt sett har Sverige en relativt bra luftkvalitet.
Det förekommer framtagning av appar som hjälper människor som vistas i stadsmiljö att undvika stråk och gator där utsläppen är stora.
En idé kan vara att fundera kring det egna bidraget av föroreningarna, exempelvis användandet av fordon som släpper ut avgaser, tomgångskörning med mera.

Källor:
https://www.bilprovningen.se
https://www.smhi.se
https://www.trafikverket.se